دانشگاه محقق اردبیلی
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 

دریافت تنظیمات کاربری        دریافت تنظیمات مرورگر

راهنمای درخواست مرخصی و مأموریت

- لطفا برای عملکرد بهتر نرم افزار، هنگام استفاده در داخل دانشگاه، اینترنت خود را قطع نمایید.

 

 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>